نرم افزار

سیستم صدور پروانه تولیدات باغی و زراعی

اين سيستم به منظور صدور پروانۀ تأسیس تولیدات باغی و زراعی و به صورت Web Base پياده‌سازي شده است.

 

برخی از امکانات و قابلیت های سیستم به شرح زير مي‌باشد:

 

 • امکان تشکیل پرونده ی جهت صدور پروانه تاسیس برای زمین های مساحی شده بهره برداران حقیقی/ حقوقی به همراه الصاق مدارک مورد نیاز
 • ارائه کد رهگیری برای هر پرونده و صدور رسید تشکیل پرونده

 • امکان ارجاع پرونده به کارشناس مربوطه جهت تکمیل
 • امکان کنترل نهایی پرونده ها و بررسی مدارک توسط مراکز مجاز (نظام مهندسی کشاورزی)
 • امکان چاپ نهایی پروانه توسط مراکز مجاز

 • امکان تهیه انواع گزارشات مورد نیاز
 • امکان مدیریت گروه های کاربری و کاربران بصورت متمرکز
 • امکان مدیریت اخبار بصورت متمرکز
 • امکان مدیریت مرکز پیام بصورت متمرکز
 • امکان مدیریت اطلاعات پایه شامل :
  • انواع مدارک الکترونیکی
  • مدت اعتبار پروانه ها
  • انواع علت رد پرونده ها در مرحله کنترل نهایی
  • توضیحات ذیل پروانه‌های تأسیس باغی
  • تعیین حداقل مساحت جهت تشکیل پرونده