نرم افزار

سیستم مديريت اطلاعات اعضا انجمن حمایت از بیماران کلیوی

سیستم انجمن حمایت از بیماران كلیوی به منظور مدیریت و نگهداری اطلاعات اعضاء و حمایتهای انجام شده آنها ارائه شده است . این سیستم اطلاعات هر یك از اعضاء انجمن و پرداختهای انجام شده توسط آنها را پردازش و مدیریت نموده و امكان دسترسی سریع و آسان به اطلاعات را جهت انجام تصمیم گیریهای لازم و ارائه گزارشهای مورد نیاز میسر می نماید.

در شكل زیر نمائی از صفحه اصلی این برنامه را ملاحظه می نمائید. این سیستم در حال حاضر در انجمن های حمایت از بیماران كلیوی زنجان و ابهر در حال استفاده می باشد.

 


 

اطلاعات پایه

  • امكان معرفی و ثبت سازمانها و گروههای مختلف اعضاء
  • امكان معرفی و ثبت روشهای مختلف پرداخت و عضویت اعضاء

 

امكانات سیستم

  • دریافت اطلاعات هر یك از اعضاء
  • انجام اصلاحات و مدیریت اطلاعات هر یك از اعضاء
  • دریافت اطلاعات پرداختهای هر یك از اعضاء
  • صدور فیش پرداخت دوره ای اعضاء

 


 

امكانات جستجو و گزارش

  • تهیه گزارش از اطلاعات اعضاء
  • تهیه گزارش از پرداختهای اعضاء
  • تهیه گزارش از وجوه رسیده به انجمن