نرم افزار

سیستم مديريت اطلاعات شبكه مراقبت حفظ نباتات

این سیستم به منظور ثبت و نگهداری اطلاعات بازدیدهای لازم درخصوص كانون‌های ملخ در سطح استان و براساس فرآیند و گردش اطلاعات مربوطه و به صورت Web Base طراحی و پیاده‌سازی شده و به طور اجمالی شامل امکانات زیر می‌باشد:

 

 

 • ثبت و نگهداری اطلاعات فرم‌های بازدید روزانه توسط كاربران مجاز
 • بارگذاری فایل خروجی مربوطه (استخراج شده از دستگاه GPS)

 • تأیید یا رد نمودن اطلاعات فرم‌های ثبت شده توسط مركز خدمات و سپس مدیر جهادكشاورزی و سپس مدیر حفظ نباتات
 • بازگشت اطلاعات رد شده به مرحله‌ی قبل جهت اصلاح در سلسله مراتب:

ثبت كننده/ مركز خدمات/ مدیر جهادكشاورزی/ مدیر حفظ نباتات

 • گزارش‌گیری از فرم‌ها و اطلاعات آن‌هابه صورت پارامتریك و ارسال به Excel
 • گزارش‌گیری از فرم‌های اطلاعاتی رد شده (برگشتی به مرحله‌ی قبل) با دلایل مربوطه
 • امکان مدیریت گروه‌های کاربری و کاربران بصورت متمرکز
 • امکان مدیریت اخبار بصورت متمرکز
 • امکان مدیریت مرکز پیام بصورت متمرکز
 • امكان مشاهده‌ی كاربران Online توسط راهبر سیستم
 • امكان مشاهده‌ی سوابق عملیات كاربران توسط راهبر سیستم
 • امکان مدیریت اطلاعات پایه