نرم افزار

سیستم مدیریت اطلاعات توزیع نهاده درمراکزخدمات کشاورزی

این سیستم به منظور مدیریت و كنترل خدمات كشاورزی مراكز خدمات كشاورزی سازمان محترم جهاد كشاورزی استان زنجان طراحی گردیده است . این برنامه ، اطلاعات مربوط به توزیع نهاده های كشاورزی و دامی عاملین توزیع و بهره برداران منطقه را پردازش و مدیریت نموده و امكان ارائه گزارشهای مورد نیاز به صورت پویا را در اختیار كارشناسان مراكز خدمات قرار می دهد.

سیستم فوق از سال ۱۳۸۳ در حدود ۳۰ مركز خدمات سازمان جهاد كشاورزی استان زنجان در گستره استان و از سال ۱۳۸۶ در ۲۸ مركز خدمات سازمان جهاد كشاورزی استان قزوین نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است. در شكل زیر نمایی از صفحه اصلی این برنامه را ملاحظه می نمایید .

 


 

اطلاعات پایه

 • امكانات مدیریت اطلاعات روستاها و دهستانهای تحت پوشش مركز خدمات
 • امكان مدیریت اطلاعات بهره برداران تحت پوشش مركز خدمات
 • امكان معرفی و ثبت انواع كودها ، نهاده های دامی و سموم زراعی
 • امكان ثبت و معرفی اطلاعات مربوط به عاملین توزیع مركز خدمات

 

 

امكانات سیستم

 • دریافت و مدیریت سهمیه دریافتی مركز خدمات
 • امكان ثبت سهمیه تخصیصی به هریك از عاملین توزیع
 • امكان ثبت اطلاعات حواله بهره برداران در سه موضوع (كود - نهاده های دامی و سموم زراعی) و صدور حواله مربوطه
 • امكان مدیریت حواله های صادره و دریافت شده و تمدیدشده و باطله
 • امكان مدیریت موجود انبار عاملین توزیع

 

 

امكان جستجو و گزارش

 • گزارش از توزیع و حواله های كود،نهاده های دامی و سموم زراعی برحسب انواع نهاده ها ،عاملین توزیع ، بهره برداران ، روستاها و... در بازه های زمانی مورد نظر
 • امكان گزارش از عملكرد عوامل توزیع در بازه های زمانی مورد نظر
 • امكان گزارش از همه موارد اطلاعات پایه