نرم افزار

سیستم مدیریت تولید کارخانجات لوله های پلی اتیلن

این سیستم به منظور ثبت داده ها و عملیات مراحل مختلف بخش های انبار، خطوط تولید و نیز نگهداری اطلاعات محصولات و مشتریان و نیز امکان گزارش گیری ثابت و متنوع طراحی شده است.

 

این سیستم در قالب ۴ زیر سیستم طراحی و پیاده سازی گردیده است :

۱. زیرسیستم انبار ورودی

قابلیت های این زیر سیستم بطور خلاصه بشرح زیر می باشد :

 • امكان تعریف انواع كالا
 • امكان مدیریت درخواست های كالا از انبار
 • امكان مدیریت درخواست های رسید كالا
 • امكان مدیریت رسیدهای موقت كالا به انبار
 • امكان مدیریت رسید ها و تحویل كالا به انبار

۲. زیرسیستم مدیریت تولید لوله

قابلیت های این زیر سیستم در رابطه با تولید لوله بطور خلاصه بشرح زیر می باشد :

 • امكان تعریف دستگاه ها و ماشین آلات
 • امكان تعریف خطوط تولید و شیفت های كاری
 • امكان ثبت و نگهداری مواد مصرفی و موجودی هر خط به تفكیك شیفت كاری
 • امكان ثبت و نگهداری مشخصات ضایعات هر خط به تفكیك شیفت های كاری
 • امكان ثبت و نگهداری گزارش روزانه تولید
 • امكان ثبت و نگهداری اطلاعات تعمیرات دستگاه ها و ماشین آلات
 • امكان مدیریت اطلاعات محصولات تولیدی

۳. زیر سیستم مدیریت تولید نوار

قابلیت های این زیر سیستم در رابطه با تولید لوله بطور خلاصه بشرح زیر می باشد :

 • امكان تعریف دستگاه ها و ماشین آلات
 • امكان تعریف خطوط تولید و شیفت های كاری
 • امكان ثبت و نگهداری مواد مصرفی و موجودی هر خط به تفكیك شیفت كاری
 • امكان ثبت و نگهداری مشخصات ضایعات هر خط به تفكیك شیفت های كاری
 • امكان ثبت و نگهداری گزارش روزانه تولید
 • امكان ثبت و نگهداری اطلاعات تعمیرات دستگاه ها و ماشین آلات
 • امكان مدیریت اطلاعات محصولات تولیدی

۴. زیرسیستم فروش و مشتریان

قابلیت های این زیر سیستم بطور خلاصه بشرح زیر می باشد :

 • امكان تعریف و مدیریت پرونده های مشتریان
 • امكان مدیریت پیش فاكتورها
 • امكان مدیریت فاكتورها
 • امكان صدور برگ خروج و تحویل كالا