نرم افزار

سيستم اينترنتی نظارت بر انتخابات اتحاديه های وزارت بازرگانی

این سیستم به منظور مدیریت اطلاعاتی و نظارت بر انتخابات اتحادیه ها طراحی گردیده كه ناظرین شعب اخذ رای با دسترسی مشخصی وارد سیستم شده و اقدام به ثبت رای های دریافتی نموده تا مركز مریوطه بتواند اقدامات نظارتی خود را بعمل آورد.

 


قابلیت های اجمالی سیستم عبارتند از :

  • امكان ثبت اطلاعات واجدین شرایط جهت رأی دادن توسط مدیر سیستم
  • امكان ثبت زمان انتخابات در سیستم توسط مدیر سیستم
  • امكان فعال / غیرفعال كردن انتخابات در سیستم توسط مدیر سیستم
  • امكان ثبت رأی برای هریك از شركت كنندگان در انتخابات توسط ناظرین با سطح دسترسی مربوطه
  • امكان جلوگیری ثبت مجدد رای برای هریك از شركت كنندگان در شعب دیگر
  • امكان گزارش‌گیری از وضعیت افراد از نظر شركت در انتخابات (رأی داده‌اند یا خیر) توسط ناظرین
  • امكان اطلاع‌رسانی‌های موردنیاز از طریق سیستم از جمله: زمان انتخابات یا نتیجه و ....
  • و....