نرم افزار

سیستم مکانیزاسیون

این سیستم به منظور ثبت و نگهداری اطلاعات ماشین های کشاورزی و مالکان آنها براساس فرآیند و گردش اطلاعات مربوطه با رویكرد مدیریت ثبت پلاك و سوخت مصرفی آنها به صورت Web Base طراحی و تولید شده و به طور اجمالی شامل امکانات زیر می‌باشد:

 

  • امکان ثبت و مدیریت اطلاعات فرم تاییدیه درخواست اینترنتی سوخت ماشین های کشاورزی توسط کاربران مجاز
  • امکان بررسی فرم های ثبت شده توسط مراکز خدمات
  • امکان چاپ فرم تاییدیه توسط مراکز خدمات

 

  • امکان تهیه گزارش از فرم های ثبت شده
  • امکان مدیریت کاربران توسط راهبر سیستم
  • امکان رخدادنگاری عملیات کاربران توسط سیستم و گزارش‌گیری از آن‌ها توسط راهبر سیستم
  • امکان مدیریت اخبار به صورت متمرکز

  • امکان مدیریت درخواست های کاربران به صورت متمرکز
  • امکان مدیریت اطلاعات پایه به صورت متمرکز