نرم افزار

سیستم ارجاع کار

این سیستم به منظور ثبت الكترونیكی درخواست انجام كار و ارجاع آن به اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان و مدیریت اطلاعاتی مراحل انجام و كنترل‌های مربوط به كارها طراحی و به صورت Web Base و با زبان برنامه‌نویسی PHP و بانك اطلاعاتی My SQL پیاده‌سازی شده و به طور اجمالی شامل امکانات زیر می‌باشد :

  

 

 • امكان تعریف كار شامل:
  • عنوان
  • گروه تخصصی
  • شرایط صلاحیت‌های ارجاع گیرنده
  • مراحل انجام كار و كنترل كننده‌های هر مرحله
 • امكان ثبت درخواست‌های متقاضیان برای انواع كار
 • امكان ارجاع درخواست‌های ثبت شده به اعضاء حقیقی/ حقوقی واجد شرایط
 • امكان ارسال SMS به متقاضی و ارجاع گیرنده در مراحل ارجاع و اتمام كار
 • امكان بازگرداندن كارهای ارجاع شده در هر مرحله توسط ارجاع دهنده با ذكر علت
 • امكان ثبت اعلام انجام كار توسط ارجاع گیرنده
 • امكان ثبت انصراف از انجام كار توسط ارجاع گیرنده
 • امكان بررسی و كنترل كارهای انجام شده توسط كنترل كنندگان هر مرحله (داور/ ناظر/ ...)
 • امكان بررسی نهایی كارهای تأیید شده توسط ارجاع دهنده
 • امكان ارسال الكترونیكی درخواست اعضاء به راهبر سیستم (تماس با راهبر)
 • پنل مدیریتی سیستم با امكانات:
  • مدیریت اطلاعات پایه
  • مدیریت كاربران داخل سازمان
  • پاسخ‌دهی به درخواست‌های اعضاء (مدیریت تماس‌ها)
 • تهیه‌ی گزارشات مورد نیاز