نرم افزار

سیستم مدیریت اطلاعاتی بیمه های اتکائی

این سیستم به منظور  ثبت، پردازش و گزارش گیری از اطلاعات انواع بیمه های اتکائی، طراحی و تولید شده که به طور کامل، فرآیند کار بیمه های اتکائی را اتوماسیون نموده و بر بستر web پیاده سازی شده است.