نرم افزار

سیستم رهگیری استعلام منابع طبیعی

این سیستم به منظور ثبت و رهگیری استعلام‌های تحت انجام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان و تبادل الکترونیکی فایل های مربوطه بصورت برخط (online) بامعماری Web Base به شرح زیر طراحی و پیاده‌سازی شده است:

 

 

مراجع استعلام کننده با ورود به سیستم خواهند توانست اقدام به ثبت استعلام نموده و همچنین مراحل گردش استعلام مورد نظر خود را پیگیری نمایند. متقاضیان استعلام نیز میتوانند با در اختیار داشتن کد رهگیری مربوطه از وضعیت استعلام خود مطلع گردند. با توجه به گردش استعلام های صورت گرفته در سیستم بصورت الکترونیکی ، هر یک از اقدام کنندگان بر روی استعلام (ستاد استان ، مدیریت شهرستان ها و نظام مهندسی) دارای کارتابل مشخصی می‌باشند که از طریق آن، اقدامات و ارجاعات صورت گرفته بر روی پرونده را ثبت می نمایند.

 

امکانات و قابلیت‌های اجمالی سیستم:

 

 • امکان ثبت استعلام ازسوی مراجع استعلام کننده با مجوز دسترسی خودشامل : دفاتر ثبت رسمی اسناد ، سازمان جهاد کشاورزی و ...
 • امکان مشاهده ی وضعیت استعلام مورد نظر و پاسخ ارائه شده ، توسط مرجع استعلام کننده (رهگیری از سوی مرجع استعلام کننده)
 • امکان مشاهده ی وضعیت هر استعلام و پاسخ ارائه شده ، توسط متقاضی بادر اختیار داشتن کد رهگیری مربوطه (رهگیری از سوی متقاضی)
 • نگهداری الکترونیکی اطلاعات و اقدامات صورت گرفته بر هر استعلام در قالب کارتابل های مشخص شامل: بررسی اولیه استعلام، بررسی سوابق و تعیین پاسخ، ارجاع درخواست به نظام مهندسی، بررسی نقشه تهیه شده، انطباق با نقشه اجرای مقررات، بررسی کمیته فنی استان، تایید نهایی و صدور پاسخ

 • نگهداری الکترونیکی فایل های بارگذاری (ضمیمه) شده برای هراستعلام در هریک از کارتابل ها و دانلود آن‌ها درصورت لزوم
 • امکان مدیریت کاربران (استعلام کنندگان، همکاران ستاد و شهرستان) با اعطای دسترسی های لازم
 • امکان مدیریت اطلاعات پایه
 • امکان تهیه گزارش از:
  • کل استعلام ها براساس تاریخ و شهرستان آن‌ها
  • گردش یک استعلام براساس کد رهگیری آن
  • پاسخ یک استعلام بر اساس کد رهگیری آن